Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград приключи проект за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост

Община Свиленград приключи проект за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост

 

 

 

           Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев прерязаха лентата за официалното откриване на три обекта, санирани по проекта на общината „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост". Обновени са сградите на Социален център - Свиленград, НЧ „Васил Левски-1933” и ОУ „Любен Каравелов”. На церемонията в ОУ „Любен Каравелов” присъстваха също заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова, представители на фирмата, изпълняваща строително-монтажните работи, на фирмата, извършваща независим строителен надзор, директори на училища, представители на ръководството на читалищата в Свиленград, ученици и учители.

            „Избрахме да открием тези обекти именно тук - в училище „Любен Каравелов”, защото тази сграда след толкова години придоби наистина един нов съвременен облик, каза в словото си арх. Карчев. Това е осмият проект на общината по ОП „Региони в растеж”. От тях един проект беше реализиран за техническа помощ- за повишаване на квалификацията на служители в областта на енергийната ефективност, а по 6 от тях бяха изпълнени енергийни мерки на 9 многофамилни жилищни сгради в Свиленград и 5 общински сгради. Само преди няколко дни подписахме нови договори за енергийно обновяване на още 8 многофамилни жилищни сгради в кварталите „Простор” и „Изгрев”  в гр.Свиленград. Благодаря на управляващия орган на програмата за добрата комуникация с бенефициентите, за срочната работа по разглеждане и оценка на проектните предложения, за своевременните указания  при изпълнение на проекта при обявената извънредна епидемична обстановка в страната. Благодаря и на екипа на проекта за добрата работа.”

               Проектът се изпълнява съгласно сключен Договор № BG16RFOP001-2.002-0019-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.002  „Енергийна ефективност в периферните райони - 2”. Управляващ орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на договора е 1 151 618,56 лв., от които 978 875,77 лв. от ЕФРР и 172 742,79 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република БългарияСрокът за изпълнението му е 30 месеца.

          Проектът е насочен към енергийно обновяване на сградния фонд в социалната, образователната и културната сфера с цел понижаване на годишното енергийно потребление и съответно разходите на енергия на всяка една от сградите и намаляване емисиите на парникови газове.

            Първата сграда,  в която се извършиха енергоефективните дейности и строителството приключи още през месец февруари, беше  Социалният център, в който  се предоставят социални услуги. Сградата е четириетажна, общинска собственост. В обекта бяха извършени топлоизолиране на външни фасадни стени, подмяна на дограма, топло и хидроизолация на покрив, доставка и монтаж на колектори за БГВ, газификация, подмяна на горивната база, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор.

              Вторият обект е НЧ „Васил Левски-1933”. Ремонтните дейности включваха топлоизолиране на външни фасадни стени, подмяна на дограма, цялостен ремонт на покрива поради изключително лошото му състояние, доставка и монтаж на климатична система, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, изграждане на пожароизвестителна и оповестителна системи.

          Третият обновен обект е ОУ „Любен Каравелов". Сградата на училището е строена на два корпуса, първият - през 1930 г., а вторият през 1967 г. и от над 85 г. функционира като училище. Към настоящия момент осигурява  основно образование – начален и прогимназиален етап, на 125 ученици. В него работят 13 педагогически и 6 непедагогически специалисти. Училището осъществява целодневна организация на учебния и възпитателен процес като инструмент за превенция на отпадане от училище. От съществуването му до сега в него са извършвани само текущи ремонти и частична подмяна на дограма. Дейностите, които бяха изпълнени по проекта, са: топлоизолиране на външни фасадни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на пода, топлинно изолиране на покрива, основен ремонт на покрива на стария корпус, хидроизолация, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, реконструкция на локално котелно с доставка на пелетен бункер и пелетна горелка.

              С изпълнение на енергоефективните мерки по проекта се постигна енергийно обновяване на трите  сгради: Социален център - Свиленград, ОУ „Любен Каравелов" и НЧ „Васил Левски -1933”. При последваща експлоатация очакваните резултати са: понижаване на годишното потребление на първична енергия от сградите - 699 517 kWh/година  и намаляване на емисиите на парникови газове - 199,57 тонове CO2;

            Ръководителят на проекта Светлана Петева благодари на всички изпълнители за добрия диалог, за стриктно изпълнените строително-монтажни работи въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната. Благодарение на добрата организация не се наложи удължаване срока на договора с управляващия орган и процеса на строителство. Всички обекти приключиха в срок и учениците прекрачиха прага на училището на първия учебен ден.

               В събитието взеха участие детски духов оркестър от община Свиленград с диригент Васил Василев и танцов състав за автентичен фолклор към ОУ „Любен Каравелов”.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие