Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград приключи успешно проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Община Свиленград приключи успешно проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Постигнатите цели и резултати по реализиран проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград”, Договор № BG16M1OP002-2.005-0010, бяха представени на заключителна пресконференция, която се проведе на 21.09.2020 г. в голямата зала на Общинска администрация – Свиленград. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Отпадъци”. Бенефициент е община Свиленград. Общата му стойност е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730,03 лева и национално съфинансиране 403 187,65 лева. Съфинансирането от община Свиленград е 876 478,38 лева.

Ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова представи чрез  мултимедийна презентация всички дейности от изпълнението на проекта и постигнатите цели и резултати. Изградена и въведена в експлоатация е  инсталация за компостиране и са закупени машини и съоръжения към нея, изградена е съпътстваща  инфраструктура, закупени са  транспортни средства и съдове за разделно събиране на зелени и биоотпадъци. На площ от 12 дка е изградена  площадка за приемане на биоотпадъците, където те ще бъдат раздробявани и смесвани. Инсталирана е електронна везна. В специално изградена зона за узряване е разположена площадка за купове за зреене. Изграден е навес за стационарно барабанно сито  и склад с навес за съхранение на готовият компост. Изградена  е административна сграда с офис оборудване. Районът е ограден, поставени са осветление и видеонаблюдение. Оформени са  вертикална планировка и паркова зона. Като съпътстваща инфраструктура са изградени довеждащ път, електропровод с трафопост,  помпена станция и водопровод. Закупени са машини, съоръжения, транспортни средства  и  съдове за разделно събиране: шредер, обръщач за компоста с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната, мембрани за покриване на компоста, трактор с прикачен инвентар, челен товарач с прикачен инвентар, стационарно барабанно сито, 120 броя кафяви съдове за хранителни биоразградими отпадъци с вместимост  240 л, 108 броя зелени съдове за зелени биоразградими отпадъци  от 240 л, 114 броя контейнери за зелени отпадъци с вместимост 3 м³, три специализирани автомобила и специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък. Избран е оператор за експлоатация и стопанисване на изградения обект. Проведени са разяснителни срещи с населението и са отпечатани брошури и обучителни книжки. С изграждането на компостиращата инсталация, която е с капацитет 3 000 тона годишно, се постига основната цел -  намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от община Свиленград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Така общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли ще спадне от 7 796 тона на година до 4 921 тона, а общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година ще намалее до 3 325,63 тона. Зелените и биоразградими отпадъци ще се обработват чрез аеробно компостиране, а полученият компост ще се ползва в земеделието от жителите на общината. Инсталацията ще обслужва всички населени места на територията на община Свиленград с население 22 500 души.

Инж. Димитрова благодари на екипа на проекта за добре свършената работа и на  ръководството на общината за подкрепата.

Заместник-кметът Мария Костадинова отбеляза, че резултатите са налице и вече се извозват пълни контейнери със зелена маса. Тя призова хората да продължават все така отговорно да се включват в разделното събиране на отпадъци, за да продължи успешната дейност на общината в екологосъобразното управление на отпадъците и опазването на околната среда.