Община Свиленград проведе обучителна кампания за земеделски производители „От фермата до трапезата”

Община Свиленград проведе обучителна кампания за земеделски производители „От фермата до трапезата”

 

Община Свиленград проведе обучителна кампания за фермери за Стратегията „От фермата до трапезата”. Това е третата зелена инициатива по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи. Дейността се провежда в рамките на проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България.

На срещата присъстваха земеделски производители, представители на МИГ – Свиленград ареал, МИГ – Любимец и Общинска администрация - Свиленград. Ръководителят на проекта Цветомира Александрова представи постигнатите цели и резултати, сред които - създаване на устойчиви модели за опазване на биологичното биоразнообразие и зелена градска среда. Инициативата „От фермата до трапезата” е част от разработената Стратегия за развитие на региона, която представя възможностите за зелено развитие, подобряване състоянието на екосистемите и отношението на жителите към промяна, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност. На срещата-семинар се обсъдиха целите и приоритетите, заложени в Зелената сделка, както и какви са възможностите за развитие според общата европейска политика в сектор земеделие и хранително-вкусова промишленост.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Green Urban Territories- Better Place to Live” с акроним „GUT-BPL”, Договор No B2.6d.12, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни.

https://www.livechatalternative.com/