Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград ще предоставя услугата „Топъл обяд”, обяви прием на потребители

Община Свиленград ще предоставя услугата „Топъл обяд”, обяви прием на  потребители

Община Свиленград ще предоставя услугата „Топъл обяд”. Предвидено е да бъдат обхванати 500 потребители, жители на общината, които принадлежат към следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общината обяви прием на заявления за включване в услугата „Топъл обяд”. На сайта на общината www.svilengrad.bg, раздел Съобщения, е качено съобщение и са приложени необходимите документи за кандидатстване. Нуждаещите се могат да подадат заявления от 14.01.2021 г. до 22.01.2021 г. в Центъра за административно и информационно обслужване в Общинска администрация - Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в общината.

В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицира най-нуждаещите се лица. За целта ще се използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия на община Свиленград - 080011379, тел: 0379 74365; 0379 71905; информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Услугата се изпълнява по  процедура BG05FM0P001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.