Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград завърши успешно изпълнението на проект за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика” край село Димитровче

Община Свиленград завърши успешно изпълнението на проект за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика” край село Димитровче

Заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-4.004-0006 „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика” се проведе на 28.07.2020 г. от 11:00 часа в голямата заседателна зала на ОбА – Свиленград, ет.1. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-4.004 ”Mерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по приоритетна ос 4 ”Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”. Бенефициент по проекта е община Свиленград. Асоцииран партньор е Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи, чиито представители бяха гости на заключителната пресконференция.

Стойността на проекта е  1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. от Кохезионния фонд и 150 000,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Срокът за изпълнение на проекта е 29 месеца, от които 24 месеца за физическото изпълнение на дейностите.

Координаторът на проекта Нели Парашева представи чрез мултимедийна презентация изпълнените дейности и постигнатите резултати и цели от реализирането на проекта.

Дейностите, изпълнени по проекта, са: подготовка на проектно предложение; изготвяне на комплексен инвестиционен проект и авторски надзор; упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация; подготвителни дейности и организация на строителната площадка; строителни и монтажни работи на обект „Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на язовир „Келанджика”; дейности за повишаване на подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения; организация и управление на проекта; мерки за информация и комуникация; подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

С изпълнението на проектните дейности са постигнати следните основни резултати: изготвен анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовир "Келанджика”;  изработен комплексен инвестиционен проект, фаза „Работен проект”; осигурено законосъобразно протичане на строителството; въведен в експлоатация обект; подобрено техническо състояние на язовира и неговите хидротехнически и отводнителни съоръжения; изградена  Контролно-измервателна система с уреди за мониторинг и наблюдение на филтрациите, сляганията и деформациите на съоръженията; предпазване здравето и живота на населението от бъдещи разрушения на инфраструктурата под язовирната стена чрез изградените системи – оповестителна система, състояща се от три пункта за следене на водните нива преди, под и след язовира за известяване при високи вълни и преливане, и сиренно-оповестителна система на територията на село Генералово и интегрирането й към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване; верифицирани средства по проекта; прозрачност и публичност при реализацията на проекта; проведени обществени поръчки и сключени договори с изпълнители.

В резултат от изпълнението на проекта се постигна и заложената основна цел - превенция и управление на риска от наводнения на населените места по поречието на реките Келанджика, Левченска и Марица, опазване живота на хората и защита на стратегическите инфраструктурни обекти АМ ”Марица” и ГКПП „Капитан Андреево”. Повиши се защитата от наводнения на населението на селата Димитровче, Генералово и Капитан Андреево; подобри се техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и защитата на техническата и социална инфраструктура на територията на община Свиленград, както и подготвеността на населението за реакция при наводнения.

Представителят на асоциирания партньор Диана Балева – отдел „Системи за наблюдение и оповестяване” към ДКИС на МВР, предаде поздравления от ръководството на ДКИС към община Свиленград и екипа на проекта за вложените усилия и упорита работа и за оказаното съдействие в процеса на изпълнение на дейностите от компетенцията на ДКИС. Тя отбеляза, че язовир „Келанджика” вече е с възстановени основни компоненти и повишена технологична сигурност и в техническо състояние за по-нататъшна експлоатация.