Общината разширява обхвата на услугата Патронажна грижа по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Общината разширява обхвата на услугата Патронажна грижа по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Свиленград изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0068-C02, проект „Патронажна грижа в Община Свиленград“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, като водещ бенефициент.

Със стартиране на нова процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  Община Свиленград получи възможност да разшири обхвата на дейности, броя потребители и лица, предоставящи услугата Патронажна грижа.

Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването COVID-19, се налага мобилизиране, с цел превенция и подпомагане на достъпа до социални услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване,  възрастни над 65г., които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, и лица под карантина.

Допустимите дейности са:

  • подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавирус
  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
  • заплащане на битови сметки, със средства на потребителите
  • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  •  транспорт на персонала, предоставящ услугите
  • осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, доставящи услугите.

 

Заявки за предоставяне на услугите:

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

- заплащане на битови сметки;

- заявяване и получаване на неотложни административни услуги

се приемат всеки работен ден на следните телефони:037972293; 0886030229; 037974365; 037971905.

Обявление за наемане на кандидати за домашни помощници и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на сайта на общината в раздел Съобщения.

https://www.livechatalternative.com/