Сайтът е в процес на обновяване!

Общината създава Посетителски център до Тракийската куполна гробница в Мезек

Общината създава  Посетителски център до Тракийската куполна гробница  в Мезек

Старото стрелбище в село Мезек, което се намира срещу Тракийската куполна гробница, ще стане Посетителски център за туристи по проекта на общината „Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”.

На 04.02.2021 г. кметът арх. Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.286-0003-C01 по Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.286 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура". Стойността на договора е 192 837,73 лв. без ДДС.

В проекта се предвиждат иновативни методи за представяне на културно-историческото наследство. 

Основната дейност е извършване на ремонт на съществуваща двуетажна сграда в село Мезек и  обособяването й в Посетителски център. Планирани са строително-ремонтни дейности за пълно обновяване на сградата. За целите на функциониране на центъра ще се обособи прожекционна зала, където да се извършват прожекции на туристически информационни материали (филми, презентации, снимки и др.). Залата ще бъде използвана и за провеждане на конференции, обучителни семинари и други културни събития. На втория етаж ще има две зали с  интерактивно оборудване и обзавеждане, където чрез интерактивни модерни технологии ще бъдат представени  историята и културата на района.

Проектът е насочен към подобряване на условията за развитие, съхранение и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на територията на община Свиленград. Посетителският център ще надгражда уникалния туристически продукт на региона.