Сайтът е в процес на обновяване!

Общинската администрация ще внедрява европейския модел CAF за усъвършенстване на качеството на дейността и услугите

Общинската администрация ще внедрява европейския модел CAF за усъвършенстване на качеството на дейността и услугите

 

Общинска администрация – Свиленград е в подготовка за въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF). Екип от администрацията, включващ ръководствата на дирекциите и отделите, преминава обучения за въвеждане на този европейски модел за усъвършенстване качеството на организацията. Обученията се провеждат от Института по публична администрация в изпълнение на проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация” към Оперативна програма „Добро управление”.

Моделът CAF има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостно подобряване на организацията. Той  е инструмент за управление на качеството чрез самооценка. Основава се на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото, се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии, планове, хора, партньорства, ресурси и процеси. Моделът разглежда организацията едновременно от различни ъгли, т.е. прилага цялостен подход към анализа на организационното изпълнение.

CAF се основава на фундаменталните осем принципа за организационно усъвършенстване: Подход, ориентиран към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Развитие и участие на хората; Непрекъснато учене, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

Внедряването на CAF ще подпомогне усъвършенстването на дейността и принципите на цялостно управление на качеството в администрацията, посредством изграждане и развитие на капацитета на служителите. Целта е да се осигурят по-добри услуги, тъй като прилагането на CAF спомага за подобряването качеството на услугите за потребителите и така повишава удовлетвореността на гражданите.

В България 68 администрации вече са внедрили Общата рамка за оценка (CAF), а в света – повече от 4 000 публични организации в 52 държави  прилагат модела успешно.