Сайтът е в процес на обновяване!

От 20 август се въвеждат противоепидемични мерки за достъпа в сградата на Общинска администрация - Свиленград

От 20 август се въвеждат  противоепидемични мерки за достъпа в сградата на Общинска администрация - Свиленград

                                                 

                                                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                   ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

 

№1279/20.08.2021г.

 

Във връзка с Решение  № 547от  28  юли  2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., както и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с I.5. букви „в“ и „г“  от Заповед РД-01-646/29.07.2021г. на Министъра на здравеопазването, последно изменена със Заповед №РД-01-712/19.08.2021г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Всички служители на Общинска администрация - Свиленград  се допускат на работа  в сградата на администрацията само и единствено след поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), както и след измерване на телесната температура и задължителна дезинфекция на ръцете.
  2. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Общинска администрация - Свиленград, с изключение на Център за административно и информационно обслужване на граждани, и Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”, в установеното работно време от 08.00 до 17.30 часа; служба Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/ от 08.30 до 17.30 часа и Информационен център за търгове и конкурси в установеното работно време от 08.30-12.30 и 13.00-17.00 часа, при засилен контрол за спазване на всички противоепидемични мерки, като задължително се използва защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), както и след измерване на телесната температура и задължителна дезинфекция на ръцете.
  3. Достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация - Свиленград извън посочените в т.2 места може да бъде разрешен само след съгласуване с ръководството на Община Свиленград.
  4. Контрол за спазване на настоящата заповед възлагам на Надя Пеева – Секретар на Община Свиленград, и Инспекторат „КОН” .
  5. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез публикуване в сайта на община Свиленград и да се постави на общодостъпни места на входа на Общинска администрация-Свиленград.
  6. Настоящата заповед да се изпрати чрез деловодната система Акстър до ръководителите на звената в Общинска администрация за сведение и изпълнение. Същите да запознаят подчинените си служители със заповедта.
  7. Заповедта влиза в сила от 20.08.2021г.

 

 

                                             арх. АНАСТАС КАРЧЕВ

                                                    Кмет на община Свиленград