Сайтът е в процес на обновяване!

Първа копка по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”

Първа копка по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”

             На 10.05.2021 год. в кв. "Простор", блок №2, се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”. Община Свиленград е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   Продължителността на проекта е от 28.09.2020г. до 28.03.2023г.   През този период ще бъдат санирани общо 5 блока в кв. „Простор” - блокове №2, №3, №7, №9 и №12.                

                 Общата стойност на договора за БФП е 1 499 964,66 лв., от които финансиране от ЕС в размер на 1 274 969,96 лв. и национално финансиране - 224 994,70 лв.

           На официалната церемония „Първа копка“ присъстваха кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев, общински служители, представители на фирмите изпълнители по проекта, граждани и медии.

           Ръководителят на проекта Светлана Панайотова представи основната цел и планираните дейности, подчертавайки, че с реализирането на проекта ще бъдат въведени енергоефективни мерки в пет жилищни сгради и ще бъде осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

              Резултатите от планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено до намаляване на емисиите на парникови газове. Също така ще се модернизират жилищните сгради, ще се осигури рентабилна експлоатация и ще се постигне клас на енергопотребление "В".

 

www.eufunds.bg

Проект  „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв.”Простор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие