Сайтът е в процес на обновяване!

Първият договор на МИГ „Свиленград Ареал” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан днес

Първият договор на МИГ „Свиленград Ареал” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан днес

Днес бе подписан първият договор на МИГ „Свиленград Ареал” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Той бе сключен с Община Свиленград. Председателят на Управителния съвет на МИГ „Свиленград Ареал” Надя Пеева и кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие. Финансирането е по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект №BG05M9OP001-2.043-0001 „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград".
Сключеният договор е на стойност 233 915,18 лв. Той е с продължителност 16 месеца и предвижда действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда. Изпълнението на проекта ще предостави възможност за работа на 32 безработни лица и подобряване на техния достъп до социални и здравни услуги.