Сайтът е в процес на обновяване!

План за интегрирано развитие на община Свиленград за периода 2021-2027 г. е публикуван за разглеждане на сайта на общината. Публичното му обсъждане ще се състои на 17 март

План за интегрирано развитие на община Свиленград за периода  2021-2027 г. е публикуван за разглеждане на сайта на общината. Публичното му обсъждане ще се състои на 17 март

 

 Новият План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е публикуван за разглеждане на сайта на общината www.svilengrad.bg, раздел Дейности, подраздел Проекти - https://www.svilengrad.bg/bg/piro-2021-2027

Всички заинтересовани жители на общината могат да се запознаят с разработката и да изпратят свои коментари или мнения на имейл адрес [email protected] до 17 март, включително. Стратегическият документ,  залагащ как ще се развива общината през следващите 7 години, ще бъде представен на обществеността на публично обсъждане, което ще се проведе на 17 март 2021 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград. 

 Планът е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.  Община Свиленград  го  разработи  през последните 10 месеца.  Беше извършен анализ  на икономическото, социално и екологично състояние на общината.  Определиха се цели и приоритети и се идентифицираха проектни идеи, които са приоритетни както за община Свиленград, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Свиленград с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране. Проведе се електронно допитване с попълване на анкета от всеки желаещ да участва в разработването на документа. Анкетата се предоставяше и на хартиен носител в Центъра за информация и административно обслужване на граждани в Общинска администрация - Свиленград, където бе поставена кутия за събиране на попълнените формуляри. Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО в началото на февруари бяха проведени две разяснителни кампании/фокус групи. Едната кампания беше проведена с представители на общински, публични и административни структури на територията на община Свиленград, а другата беше сформирана от представители на бизнеса и неправителствени организации. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании. След провеждане на публичното обсъждане предстои приемане на плана от Общински съвет – Свиленград.