Продължава изграждането на изложбена зала към музея по проект на общината

Изображение 12279

 

Продължават строително-монтажните работи по изграждане на изложбена зала към Исторически музей - Свиленград. Новата зала представлява едноетажна постройка в двора на музея до съществуващата сграда. Тя е с площ от 180 кв.м. Ще разполага с две обособени изложбени пространства. Проектирана е да бъде достъпна за хора с увреждания. Планирани са строително-монтажни работи за изграждане на ВиК и електроинсталация. Дейностите се очаква да приключат до 150 дни съгласно сключения договор с изпълнителя.

Сградата ще бъде готова да посреща посетители, след като бъде закупено и монтирано предвиденото специално оборудване – 20 стенни витрини, 2 стъклени витрини за монети, 3 витрини без стъкла, щанд-витрина, проекторен екран, столове, бюра и др.

Проектът се изпълнява съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.055-0003-C01, финансиран по Програма за развитие на селските райони, процедура на МИГ „Свиленград Ареал”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

По същия проект беше изградена и детската площадка в село Капитан Андреево.

https://www.livechatalternative.com/