Сайтът е в процес на обновяване!

Проект за опазване на биоразнообразието се изпълнява на територията на община Свиленград

Проект за опазване на биоразнообразието  се изпълнява на територията на община Свиленград

 

На територията на община Свиленград се реализира проект „Хабитат Сакар”. Той се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор №BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”. Стойността на проекта е 4 572 665,75 лв. с ДДС. Община Свиленград е партньор по проекта и ще изпълнява мерките за информация и комуникация с бюджет 40 800 лв. с ДДС.

Целите, дейностите и очакваните резултати по проекта бяха представени на стартираща пресконференция на 19 август в конферентната зала на хотел „Свилена”. Предвижда се изпълнението на следните дейности: провеждане на наблюдения на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания; създаване на подходящи местообитания за целеви видове прилепи – предоставяне на изкуствени убежища; изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни; прочистване на пътища и просеки; подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми; модифициране на стари и изоставени сгради; оформяне на естествени понижения в релефа; маркиране на биотопни дървета; изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали; работа със заинтересовани страни; информационна кампания в медиите, насочена към заинтересованите страни; таблети с вградено образователно мобилно приложение; изпълнение на мерки за информация и комуникация; спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ; организация и управление на проекта.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца. Периодът на изпълнение е 06.10.2020 – 31.12.2023 г.