Проектобюджетът на общината за 2024 година бе представен на публично обсъждане

Изображение 13062

 

Бюджетът на община Свиленград за 2024 година е балансиран и се отличава с много богата инвестиционна програма, с тези думи кметът арх. Анастас Карчев откри публичното обсъждане на проектобюджета за настоящата година. Той разясни, че акцент в инвестиционната програма на общината - на стойност 10 729 597 лева, е проектирането на различни обекти, което вече е задължително условие за отпускане на финансиране от държавата.

Чрез мултимедийна презентация рамката на проектобюджета представи заместник-кметът Мария Костадинова. Тя отбеляза като сериозно предизвикателство предоставения от държавата мащабен инвестиционен ресурс за общините. Освен от държавния бюджет подготвените с проекти общини ще могат да усвояват средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и от европейски програми. Община Свиленград за много кратък срок успя да уточни и подаде проектни предложения за 28 милиона лева. Това изисква много добро управление и координиране на финансовите потоци и активна работа на администрацията в подготовката и изпълнението на дейностите, каза заместник-кметът Костадинова.

Бюджетът за 2024 г. е в размер на 41 166 354 лева. Планираните приходи са от делегирани от държавата дейности - 25 864 389 лева, от местни дейности - 15 301 965 лева и средства от европейски проекти - 7 752 845 лева. От собствени приходи са планирани 8 149 897 лева, със завишаване от около 6%. Тази година не се предвижда увеличение на данъчните ставки, но за следващата е препоръчително, смята Костадинова.

В разходната част най-голям дял увеличение има в социалните дейности и културата – около 15%, а в образованието – около 10%. Най-много са средствата за образователната система - 17 209 714 лева, като допълнително общината подпомага със собствени средства детските градини, яслите и училищата.

Разходите за социални дейности са 3 700 603 лева, а за здравеопазване – 1 815 812 лева. За култура, читалищно дело и музея са отделени 827 143 лева. За културния календар през годината са предвидени 80 000 лева. Планирани за спортните клубове са 223 000 лева, за спортни бази на деца и ученици - 915 853 лева, за туризъм – 267 148 лева. Бюджетът на Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е увеличен в съответствие с нарастването на минималната работна заплата и е на стойност 4 618 208 лева. 2 091 854 са парите за екология и сметосъбиране в града и селата. Тук са предвидени средства за закупуване на допълнителни контейнери и кофи за битови и разделно събирани отпадъци.

В приложената презентация може да се види разпределението на средствата в инвестиционната програма на общината за проектиране и отделно за строително-ремонтни дейности. Включено е проектиране на улици, междублокови пространства, благоустрояване на зелени площи, велосипедни алеи, детски и спортни площадки, напорен водопровод на помпена станция Момково, което ще подобри водоснабдяването на селата в Сакар и други.

На публичното обсъждане на проектобюджета присъстваха заместник-кметовете Анелия Георгиева и Светлана Динкова, ръководителите на дирекции, отдели и дейности към общината, председателят на Общинския съвет Георги Еленков, общински съветници, граждани, представители на пенсионерските клубове, медии.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/