Професионализма на Дейност „Социални услуги” към община Свиленград оцени  Агенцията за качеството на социалните услуги

Професионализма на Дейност „Социални услуги” към община Свиленград оцени  Агенцията за качеството на социалните услуги

 

Висока оценка на професионализма и работата на Дейност „Социални услуги” към община Свиленград  даде Агенцията за качеството на социалните услуги. В продължение на пет дни експерти от София извършиха тематична проверка по Закона за социалните услуги и нормативните актове по неговото прилагане на две от услугите на дейността  - Асистентска подкрепа и Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Пъстрогор.

В дома в Пъстрогор са проверени условията за живот и дневният режим на потребителите, здравните грижи и медицинското обслужване, състоянието на настанените. Наблюденията в хода на проверката сочат както за изградени добри работни взаимоотношения между служителите, така и за професионален подход и създаден  климат на взаимно доверие и сътрудничество между персонал и потребители, се казва в становището на комисията до кмета на общината арх. Анастас Карчев. Ползвателите на услугата са адаптирани към средата и за тях се полагат необходимите грижи в съответствие с индивидуалните им потребности. Осигурена е 24-часова медицинска грижа. Провеждат се профилактични прегледи. Прилагат се разнообразни трудотерапевтични и социализиращи дейности, насочени към подобряване качеството на живот на настанените лица, запазване и развитие на уменията им за самостоятелност и независимост и преодоляване на социалното им изключване. Служителите се отнасят с разбиране и търпение в работата с потребителите, прилагайки индивидуален подход и зачитайки правата и желанията на всеки един от  тях. Персоналът работи за повишаване качеството на предлаганата социална услуга. Не се констатира нарушаване правата и достойнството на потребителите, отчитат проверяващите.

В Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в Пъстрогор се полагат грижи за 70 жени на възраст от 18 до 92 години. Провеждат се трудотерапевтични и социализиращи дейности от трудотерапевти, социални работници и психолог. Потребителите имат достъп до специалистите по всяко време на деня. Извършват се дейности по музикотерапия, занимателна терапия и функционална терапия. Част от потребителите се включват в дейности по цветарство, готварство, фризьорство и грим.

Положително становище е получено и при проверката на ефективността на услугата Асистентска подкрепа. Комисията счита, че е създадена добра организация на работата по отношение осигуряване на необходимата подкрепа на потребителите съобразно специфичните им потребности. Доставчикът на социалната услуга Община Свиленград има положителна нагласа и готовност за развитие на услугата – разработени са различни видове процедури, инструкции и правила, уреждащи реда и начина на организация на дейността.

Социалната услуга Асистентска подкрепа се предоставя самостоятелно на 46 нуждаещи се. Включва оказване на помощ от асистенти на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Общо десет са услугите, извършвани от общинската Дейност „Социални услуги”, сред които Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда”, интегрирани мобилни здравни услуги и др.

https://www.livechatalternative.com/