Сайтът е в процес на обновяване!

Проведе се публично обсъждане за поемането на общински дълг от Фонд „ФЛАГ” за саниране на пет блока в кв. „Простор”

Проведе се публично обсъждане за поемането  на общински дълг от Фонд „ФЛАГ” за саниране на пет блока в кв. „Простор”

 

              Проведе се публично обсъждане във връзка с намерението на общината да поеме общински дълг от  Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ  в размер на 980 000 лева. Тези средства ще се вложат в строително-монтажните работи при санирането на пет блока в кв. "Простор" по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград”. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., процедура "Енергийна ефективност в периферните райони-3". Със средствата, отпуснати от програмата след реализацията на проекта, заемът ще бъде възстановен.

            Обсъждането бе открито от заместник-кмета Мария Костадинова. Тя информира присъстващите, че има  подписан договор между Община Свиленград и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 499 664,66 лева. Реализацията на проекта включва изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики - съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор, извършване на СМР в кв.”Простор” на бл.2, бл.3, бл.7, бл.9 и бл.12, упражняване на строителен надзор, дейности за информация  и комуникация и дейност организация и управление. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца. Основните цели са повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор, намаляване разходите за енергийно потребление на жилищните сгради, създаване на по-добри жилищни условия на живущите там и намаляване на емисиите на парникови газове. Като резултат от проекта ще се модернизират жилищните сгради, ще се осигури рентабилна експлоатация и ще се постигне клас на енергопотребление "В". 

               Главен експерт "Проекти, програми и инвестиции" от  дирекция "МИРПП" - Светлана Петева, отговори на въпроси на заинтересовани граждани, че до края на годината ще бъде избран изпълнител и ако времето позволява ще започне санирането на блоковете. До края на месец юни строителството трябва да приключи. Живущите в тези блокове няма да заплащат нищо, тъй като по тази мярка финансирането е на 100% от оперативната програма.

               Заместник-кметът Костадинова допълни, че първо ще се извърши саниране на блоковете, а след това поетапно ще се облагородят междублоковите пространства в жилищните квартали.