Проведена начална пресконференция по проект - СУ „Д-р Петър Берон”

Проведена  начална пресконференция по проект - СУ „Д-р Петър Берон”

На 22.03.2024 г. от 15:00 ч. в малката конферентна зала на Общинска администрация Свиленград се проведе начална пресконференция по проект: „Ремонт и модернизация на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград”, съгласно Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, АДБФП № BG-RRP-1.007-0009-C01. Проектът бе представен от Ръководителя на проекта Светлана Петева – Панайотова. 

Основната цел на проекта е модернизация и осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия в образователната институция.

Основните дейности по проекта включват:

  • Изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на енергоефективни мерки-Топлоизолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлоизолиране на покривни конструкции; Топлоизолиране на подови конструкции; Въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-помпени агрегати въздух-въздух; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди; Система за сградна автоматизация и управление, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия и всички съпътстващи мерки;
  • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
  • Обновяване и озеленяване на дворно пространство и прилежащи площи, обособяване на зелен кът за обучение на открито, изграждане на поливна система, ремонт на ограда, обновяване настилката на спортната площадка за футбол;

Очакваните резултати, които ще бъдат постигнати с реализация на проекта са:

  • Икономии в годишното потребление на първична енергия - 1 159.60 MWh/ годишно
  • Модернизирано образователно заведение с капацитет на класните стаи- 888 ученици

Ръководителят на проекта поясни, че в момента се провеждат процедури за избор на изпълнители и предвидените дейности по проекта ще приключат в срок.

Общият размер на одобрената БФП по проекта е 3 940 500,46 лв.

Срокът за изпълнение  е 35 месеца.

На пресконференцията присъстваха кметът на община Свиленград- арх. Анастас Карчев, зам.кметът –Светлана Динкова-Маргаритова, директори на образователни институции, граждани, директори и служители на общинска администрация Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/