Сайтът е в процес на обновяване!

С бюджет от 22 065 902 лева ще разполага общината през 2020 година

С бюджет от 22 065 902 лева ще разполага общината през 2020 година

    Бюджетът на община Свиленград бе приет днес на извънредно заседание на Общинския съвет. Финансовата рамка за 2020 година получи одобрението на  всички присъстващи 15 общински съветници от ГЕРБ. Четиримата общински съветници от БСП гласуваха въздържал се. 

  През 2020 година общината ще разполага с 22 065 902 лева. Заложените приходи  са: от делегирани от държавата дейности – 13 275 524 лева и от местни дейности -  8 790 378 лева. По-големите от местните постъпления са:  данъчните приходи – 2 510 000 лева, общински такси – 2 089 000 лева, приходи от собственост – 1 255 000 лева, от продажби – 622 000 лева.

      В  Инвестиционната програма на общината  ще бъдат вложени  12 799 707 лева.  Най-голям дял в бюджета имат разходите за дейност образование - 9 820 534 лева. Средствата за детски градини са  2 368 534 лева от делегирани дейности и  522 434 лева от  местни приходи. За училищата – за делегирани от държавата дейности са предвидени 6 841 301 лева, а дофинансирането с местни приходи е 41 000 лева. Инвестиционните разходи в тази сфера са 119 280 лева, което включва благоустрояване на детски площадки в детски градини, придобиване на дълготрайни материални активи в детски градини и училища, строителен и авторски надзор  за ДГ „Снежанка”, изготвяне на ТП и авторски надзор за изграждане на физкултурен салон на ОУ ”Хр.Ботев”- село Левка. Предвидени са средства за текущи ремонти на детски градини в Свиленград и село Момоково - общо 73 736 лева.

     Перото за социални дейности е в размер на 2 153 075 лева, което включва издръжката на два Дневни центъра за лица с увреждания - деца и възрастни, Дневен център за лица с увреждания - седмична грижа, Център за настаняване от семеен тип, Преходно жилище, Дом за възрастни хора с увреждания. За Домашен социален патронаж - от местни приходи са предвидени 381 600 лева, за пенсионерските клубове - от местни приходи -  77 381 лева и др. Тук е заложено и по-високо  възнаграждение на служителите в социалната сфера.

     За благоустрояване са разчетени 1 996 568 лева, които ще бъдат вложени  за технически проекти и авторски надзор за ремонти за улици –„Тодор Кирков”, „Георги Кирков”, ”Ал.Пушкин”, „Кирил и Методий”, „3-ти Март”, „Комуна”, „Д-р П.Берон”-кв. „Кап. Петко войвода”, рехабилитация на ул. „П.Р.Славейков”, благоустрояване на площадки и зелени площи в града и селата – в кв. „Изгрев”, Мезек, Пъстрогор, кв. „Кап. Петко войвода”, благоустрояване на междублокови пространства в квартали, изграждане на изкуствени неравности на ул. „Крайречна” и „Ал. Стамболийски”, изграждане на улица в квартал  „Речните лозя”, изграждане на подпорна стена и укрепване на мост в село Студена, оцифряване КРЗП в село Мезек, изготвяне на ТП за почистване реката в село Момково, придобиване на земи в местност „Речни лозя”.

      За дейностите в сферата на екологията са предвидени 1 547 002 лева, от които средства за чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване, авиохимическо третиране срещу комари и др.  52 170 лева от тази сума са за изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета.

     За енергийна ефективност и ВиК, което включва изграждане на водопровод и канализация на нова улица в кв. „Речните лозя”, мерки за енергийна ефективност на 8 многофамилни сгради, улично осветление  и  др. -     1 049 407 лева.  

      За дейност здравеопазване бюджетът е 819 433 лева. Тук влизат възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка, текущи ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи. За издръжка на Детски ясли - от делегирани дейности  495 048 лева и от местни приходи - 106 226 лева; за Здравни кабинети -  държавни дейности - 196 660 лева; за Здравни медиатори - 21 499 лева. Предвидени са средства за придобиване на дълготрайни материални активи - 34 192 лева и за текущ ремонт на детската ясла и ремонт на дворното пространство - 20 385 лева.

       За култура, туризъм и читалищно дело общината е предвидила  780 033 лева.  В това перо влизат издръжката на библиотека, музей, читалища, реализиране на културен календар, туризъм. За текущи ремонти  на читалища са заложени   40 100 лева. За изготвяне на технически проекти за подмяна на електрическата инсталация на читалищата в село Капитан Андреево и село Момково - 4 800 лева, бюджет на Общински музей -  120 274 лева, разходи за развитие на туризма -  138 220 лева. За събитията от културния  календар на общината за 2020 г. са отделени   75 000 лева. Субсидията на читалищата от централния бюджет е 240 120 лева, а дофинансирането на читалищната  дейност от собствени приходи е  15 300 лева.

      През 2020 г. общината отделя за поддръжка на спортните бази, за масова физкултура в училища и детски градини, за спортен календар  - 435 138 лева. В тази сума влизат  субсидии за спортните клубове в размер на  222 000 лева, субсидии за младежки инициативи  4 000 лева,  за спортния календар за годината -  18 000 лева.            

     За сигурност и контрол  са предвидени 581 818 лева,  като тук влиза дейността на МКБППМН, Детска педагогическа стая, Районни инспектори, военен отчет, отбрана и сигурност, доброволни формирования, контрол по общинските наредби.  За делегирани от държавата дейности финансирането е 327 709 лева, а от местни приходи - 254 109 лева. В това число са инвестиционни разходи от  106 000 лева за изграждане на система за видеонаблюдение и придобиване на дълготрайни материални активи. Текущ ремонт на кранове на язовири и почистване на язовирни стени от храсти, дървесна и водна растителност   ще се извърши с  40 000 лева, а  за оператор на язовирни стени са предвидени 28 800 лева.

        През настоящата година общината ще реализира 14  проекта, финансирани от програми на ЕС,  на обща стойност 12 002 976 лева.