С първа копка стартираха строително-ремонтни дейности по проект „Хабитат Сакар”

С първа копка стартираха строително-ремонтни дейности по проект „Хабитат Сакар”

 

Официална церемония „Първа копка“ се проведе във връзка с предстоящо начало на строително-ремонтните работи по проект „Хабитат Сакар“ №BG16M1OP002-3.028-0001. С това събитие стартира изпълнението на дейности по подобряване на подходящи местообитания за целевите видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал”.

Първа копка положиха Рашид Рашид – управител на Сдружение „Асоциация наука за природата”, бенефициент по проекта, и представител на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи „Билдтрон” ЕООД. Събитието са състоя в землището на село Димитровче, в близост до изоставен бункер, който е едно от предвидените места за модифициране.

Дейностите по проекта включват модифициране на стари и изоставени сгради, възстановяване на стари чешми, оформяне на естествени понижения в релефа. Чрез тяхното изпълнението ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, 9 вида прилепи: подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

В рамките на подготовката на проекта бяха намерени и картирани над 50 бункера, като някои от тях вече са населявани от прилепи. Проектът предвижда да се подобрят условията в 15 убежища за прилепи, което да допринесе за увеличаване на тяхната популация. Тази дейност включва: почистване от обрасла растителност около и в сградите; изграждане на ограда около сградите; затваряне на част от хоризонталните и вертикалните отвори на сградите, за да могат всички помещения да са подходящи убежища за прилепите; поставяне на видеонаблюдение със слънчев панел за захранване, чрез който ще може да се следи в какво състояние е колонията и какви фактори й влияят; поставяне на метални ленти, за които да се закрепват прилепите; укрепване на сгради, за които има риск от срутване. Идентифицираните обекти са разположени в близост един до друг, което гарантира свързаност на видовете. След приключване на дейността, тези сгради ще съществуват дълго време, без да е необходима постоянна поддръжка.

Ще бъдат възстановени 5 чешми в целевата територия, които към настоящия момент са деградирали и са със слаб воден отток. Ще бъдат почистени водните резервоари и коритата на чешмите, ще бъдат подменени чучури, кранчета и тръби. В рамките на подготовката на проекта бяха проучени 20 чешми, от които бяха избрани 5 за целите на проекта.

Друга дейност е подобряване на подходящи местообитания за целевите видове чрез оформяне на естествени понижения в релефа. Целта е да се увеличи площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. Ще бъдат използвани 29 броя понижения в релефа и чрез малки изкопи ще бъдат оформени влажни зони по начин, който да спомогне образуването на естествена биоценоза.

Проект „Хабитат Сакар” се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград.

Общата му продължителност е 38 месеца - период на изпълнение 06.10.2020 г. – 31.12.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал - 2”.

https://www.livechatalternative.com/