С уверение до Европейската организация за нулеви отпадъци в Брюксел община Свиленград се ангажира да постигне изискванията за сертифициране до 2025 г.

С уверение до Европейската организация за нулеви отпадъци в Брюксел община Свиленград се ангажира да постигне изискванията за сертифициране до 2025 г.

 

Община Свиленград се ангажира, че до 2025 година ще въведе необходимите мерки, които ще й позволят да получи сертификат за община с нулеви отпадъци. В уверение на това е изпратено писмо от кмета арх. Анастас Карчев до център Mission Zero Academy към организацията Zero Waste Europ със седалище в Брюксел. Поемането на такъв ангажимент е стъпка към получаването на сертификат за община с нулеви отпадъци.

За да се приведе в съответствие с необходимите критерии за започване на процедурата по сертифициране, Община Свиленград се ангажира със следното:

- да работи за постигане 90 % отклоняване на твърдите битови отпадъци от вредни методи и фалшиви решения за обезвреждане на отпадъците;

- да определи цел за годишното количество остатъчни отпадъци, образувани на жител, до 99 кг през 2025 г.

Общината няма пряка възможност и юрисдикция да взема самостоятелни решения относно обезвреждането и управлението на отпадъците, затова се ангажира:

- постепенно да намалява обема на отпадъците, които изпраща за изгаряне;

- да се придвижва към устойчиви алтернативни решения вместо изгарянето на отпадъци и да повишава осведомеността относно такива решения.

Община Свиленград има дългогодишна визия в рамките на своята стратегия за нулеви отпадъци, която включва различни новаторски решения. Тя е първата българска община, въвела метода разделно събиране „от врата до врата”, с цел улеснение на гражданите, с което са постигнати много добри резултати и по-чиста околна среда. Най-зелената община за 2017 г. в конкурса на „Екопак България“ стимулира разделното събиране чрез иновативен проект за преодоляване на анонимността на замърсителите чрез въвеждане на електронен достъп до системата за разделно събиране на отпадъци. Пилотно се изградиха и три площадки "Зелен екокът" до многофамилни жилищни сгради, а достъпът до тях е чрез електронни чипове единствено от живущите там. С децата от детските градини се работи като се изграждат мини зелени екокътове, където им се разяснява разделното събиране, превръщайки ги в посланици на инициативата.

Успоредно с намаляване на депонираните отпадъци общината завърши и проект за рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, чийто терен от 60 дка вече е залесен.

От 2021 г. заработи модерна инсталация за компостиране с капацитет 3 000 тона годишно, която се захранва с разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци.

Следващите стъпки в дългосрочния план за Нулеви отпадъци на общината са свързани с текстилните и със строителните отпадъци, както и въвеждане на разделно събиране и в селата.

След проведено публично обсъждане на системата за Нулеви отпадъци в партньорство със сдружение „За Земята” (българският член на Zero Waste Europ) е създаден Консултативен съвет за нулеви отпадъци към Община Свиленград, който да подпомага Общинската администрация при вземането на решения, изработването и реализирането на Плана за нулеви отпадъци на територията на общината, както и да консултира общината в процеса на получаване на сертификат за община с нулеви отпадъци. В състава на Консултативния съвет са включени активни граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, представители на общината и местния парламент, подкрепящи идеята за по-чист Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/