Сайтът е в процес на обновяване!

Със заповед на кмета №387 от 23.03.2020 г. се отменят курсовете по автобусни линии по направление София-Свиленград и Хасково-Свиленград

Със заповед на кмета №387 от 23.03.2020 г. се отменят курсовете по автобусни линии  по направление София-Свиленград и  Хасково-Свиленград

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К А      Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

 О  Б  Щ  И  Н  А      С  В  И  Л  Е  Н  Г  Р  А  Д

  З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 387

Свиленград,23.03.2020г.

на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и писмо с рег. №10-03-43/20.03.2020г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Във връзка с обявеното извънредно положение, преустановяването на учебни занятия и нарастващата опасност от разпространението на COVID-19, считано   от 23.03.2020г. отменям курсовете по автобусни линии от републиканската транспортна схема по направление София-Свиленград и областната транспортна схема по направление Хасково-Свиленград от квотата на Община Свиленград за периода на извънредното положение.

 Копие от настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Свиленград, на Автогара София, Автогара Свиленград  и Автогара Хасково за сведение на населението.

 

 

арх.Анастас Карчев

Кмет на Община Свиленград

 

вч/нп