Сайтът е в процес на обновяване!

Със заповед на кмета се регламентира достъпът на външни лица в ОбА при провеждане на търгове и конкурси

Със заповед на кмета се регламентира достъпът на външни лица в ОбА при провеждане на търгове и конкурси

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№1350 /30.08.2021г.

 

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение  № 629 от  26 август 2021 годиназаудължаванесроканаобявената с Решение № 325 на Министерския съветот 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. Изменям моя Заповед №1278/20.08.2021г, като добавям нова т.3.1 със следното съдържание:

 

         Достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация – Свиленград се разрешава за участие в предварително обявени търгове и конкурси на фиксираните за тях дати. Лицата следва да удостоверят правото си на участие в търг или конкурс със съответните документи. Достъпът да се осъществява само до Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - Свиленград, находяща се на първия етаж. Всяко звено, отговарящо за провеждането на съответните търгове или конкурси, създава необходимата организация за спазване на въведените противоепидемични мерки .

 

  1. Всички останали разпоредби на Заповед №1278/20.08.2021г. остават непроменени и в сила доколкото не противоречат на настоящата заповед за изменение на заповед.
  2. Контрол за спазване на настоящата заповед възлагам на Надя Пеева – Секретар на Община Свиленград ;
  3. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез публикуване в сайта на община Свиленград и да се постави на общодостъпни места на входа на Общинска администрация-Свиленград ;
  4. Настоящата заповед да се изпрати чрез деловодната система Акстър до ръководителите на звената в Общинска администрация за сведение и изпълнение. Същите да запознаят подчинените си служители със заповедта;
  5. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

 

 

 

 

                                                                                                                      арх. АНАСТАС КАРЧЕВ

                                                                                                        Кмет на община Свиленград