Съветът за намаляване на риска от бедствия при община Свиленград прие програма за периода 2022-2025 година

Изображение 10831

 

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 година бе приета на заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия при община Свиленград. Съветът се председателства от кмета на общината арх.Анастас Карчев. Членове на съвета са председателят на ОбС, общински съветници, заместник-кмет на общината, главният архитект на общината, представители на Общинска администрация, ръководители на структурите за спешно реагиране като EVN, ВиК, Пътно управление, Районно управление на полицията, Гранична полиция, Държавно горско стопанство и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 година е разработена с няколко основни цели - намаляване на уязвимостта на населението от бедствия; подобряване на координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане на дублиране на дейности; повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия и др. С реализирането на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се очертава една рамка, която e определяща за създаване на устойчив механизъм за координация между отделните заинтересовани страни, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и др.

На проведеното заседание беше приет също правилник за организацията и дейността на съвета за подпомагане формирането и осъществяването на политиката в областта на защитата при бедствия на територията на община Свиленград.

Проектът на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 година и Приложение №1 Оценка на риска и Приложение №2 Оперативни цели и дейности за изпълнение за периода 2022-2025 г. са публикувани днес на сайта на общината https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti за обществено обсъждане в едномесечен срок. След това документите ще бъдат изпратени за съгласуване с Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, след което ще бъдат внесени за разглеждане и приемане от Общински съвет – Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/