Служители от община Свиленград обмениха опит по европейски проекти с колеги от унгарски общини

Изображение 12177

 

Служители от община Свиленград участваха в работни срещи за обмяна на опит и добри практики със свои колеги от общини в Република Унгария. Обучението е във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на служители на община Свиленград за изпълнение на политики от ПРР 2021-2027", Договор №BG16RFOP001-8.006-0018-С01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Целта на проекта е прилагане на новия интегриран подход за развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничество между местни власти и заинтересовани страни при подготовката на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и впоследствие тяхното изпълнение. Това изисква изграждането на допълнителен административен капацитет, както и подробно запознаване с опита на други европейски страни.

Общинските служители, ангажирани в подготовката и изпълнението на проекти по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г., посетиха унгарските общини Хайдушамшон и Будайош.

Заместник-кметът и юристът на община Хайдушамшон посрещнаха представителите на Свиленград и презентираха общината – местоположение, население, безработица, транспортна инфраструктура, образование, здравеопазване, както и най-съществените изпълнени проекти през последните години. През втория ден от посещението българските гости имаха възможност да посетят и разгледат обекти от успешно реализирани инфраструктурни проекти с европейско финансиране – паркове, центъра на града, пазара и др.

Представители на община Будайош запознаха участниците с дейността си, необходимите стратегически документи за кандидатстване и изпълнение на проекти към Европейската комисия. Представиха изпълнени проекти предимно в сферата на енергийната ефективност в общински и многофамилни сгради, детски градини и училища. Община Будайош сподели добър опит в реализиране на проекти в партньорство с неправителствени и социални организации и икономически оператори на територията.

И трите общини изразиха готовност за бъдещо сътрудничество, като бяха обсъдени възможностите за кандидатстване с проекти в партньорство по програми, финансирани от Европейската комисия.

https://www.livechatalternative.com/