Стартира нов проект за благоустрояване на зелени площи в Свиленград и селата Мезек и Пъстрогор

Стартира нов проект за благоустрояване на зелени площи в Свиленград и селата Мезек и Пъстрогор

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за одобрен проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”. Проектът е финансиран по ПРСР 2014-2020 г., процедура BG06RDNP001-19.055 на МИГ „Свиленград ареал”, "Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът включва цялостно обновяване на три зелени площи в община Свиленград.

Зелената площ в Свиленград се намира на ъгъла на улиците „Тодор Кирков” и „Кап. Петко войвода”. На площ от 2 135 кв. м ще бъде изградена детска площадка с различни детски съоръжения, монтирани върху ударопоглъщаща настилка, паркова мебел, алеи и места за отдих и игра. Специално е помислено за децата с увреждания и е предвидено комбинираното детско съоръжение да бъде подходящо за техните занимания и игри. Теренът ще бъде изцяло обновен чрез подновяване на тревния масив, храстовата и дървесна растителност. Предвидeно е и изграждане на автоматизирана поливна система за поддържане на зелената площ.

Съществуващата зелена площ в село Пъстрогор, която е със стари и негодни люлки и пързалки, ще бъде обновена с нови детски съоръжения и паркова мебел. Прилежащата подпорна стена ще бъде укрепена чрез нова каменна зидария и ограда над нея. Включени са и дейности по затревяване.

Паркът в село Мезек ще бъде благоустроен чрез почистване от стари електрически стълбове, метални конструкции и други. Ще бъде монтирано ново парково оборудване. Растителността ще бъде почистена, оформена и подрязана. Съществуващите подпорни стени от каменна зидария и стъпала ще бъдат възстановени и укрепени. Ново парково осветление ще бъде изградено в целия парк по пешеходната зона.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г., а безвъзмездната финансова помощ е 151 782,22 лева. Предстои подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП.

https://www.livechatalternative.com/