В благоустроена зелена зона ще се превърне районът между улиците „Тодор Кирков” и „Кап. Петко войвода” в Свиленград

Изображение 11692

В благоустроена зелена зона за отдих и детски игри ще се превърне площ от 2 135 кв. м между улиците „Тодор Кирков” и „Кап. Петко войвода” в Свиленград. Ще бъде изградена детска площадка с различни детски съоръжения, монтирани върху ударопоглъщаща настилка, паркова мебел, алеи и места за отдих и игра. За децата с увреждания е предвидено комбинираното детско съоръжение, подходящо за техните занимания и игри. Теренът ще бъде изцяло обновен чрез подновяване на тревния масив, храстовата и дървесна растителност. Предвидено е и изграждане на автоматизирана поливна система за поддържане на зелената площ.

Обектът се изпълнява в рамките на проект “Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на Община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”, Договор № BG06RDNP001-19.055-0002-C01, по процедура на МИГ „Свиленград Ареал”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Благоустрояването на обекта е част от целта на проекта за подобряване на зелените площи на територията на община Свиленград. В рамките на проектното предложение предстои и извършване на строително-ремонтни дейности за благоустрояване на парка в село Мезек.

https://www.livechatalternative.com/