Сайтът е в процес на обновяване!

В Свиленград да се открие филиал на Университета по библиотекознание и информационни технологии обсъждат ръководствата на общината и висшето учебно заведение

В Свиленград да се открие филиал на Университета по библиотекознание и информационни технологии обсъждат ръководствата на общината и висшето учебно заведение

В Свиленград да се открие филиал на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) са обсъдили на среща  кметът на общината арх. Анастас Карчев и ръководството на висшето учебно заведение. В тази връзка е подготвен Меморандум за сътрудничество между Община Свиленград и Университета по библиотекознание и информационни технологии, който ще бъде разгледан на предстояща сесия на Общинския съвет съгласно разпоредбите на чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА.

С меморандума двете страни декларират съгласието си за сътрудничество. Целта е да се създадат интензивна комуникация и координация за откриване на филиал на университета в Свиленград.

В докладната си до Общинския съвет кметът арх. Карчев обосновава необходимостта от откриване на такъв филиал с приетия План за интегрирано развитие на община Свиленград в периода 2021-2027 г. (ПИРО), в който е изведен Приоритет 3. „Подобрена социална среда и висока заетост за приобщаващ растеж”, Мярка 3.7 „Качествено образование за всеки”,  Дейност 3.7.11 „Разкриване на висше учебно заведение-филиал”. За това е необходимо сътрудничество между местната власт и акредитирани университети в България. Наред с културно-историческия туризъм, потенциалът на община Свиленград е и в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на националната сигурност и информационните технологии.

 В меморандума се предвижда общината да предложи  подходящ сграден фонд в град Свиленград за откриване на филиал, а Университетът по библиотекознание и информационни технологии да предприеме действия по неговата акредитация по Закона за висшето образование.