Сайтът е в процес на обновяване!

ВЪВЕЖДА СЕ НОВ МОДЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНАТА

ВЪВЕЖДА СЕ НОВ МОДЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНАТА

 

Община Свиленград организира нов модел за правилно разделяне на различните потоци отпадъци, чиято цел е намаляване на количеството битов отпадък и улесняване на хората.

I. Всяка неделя гражданите ще могат да изнасят /поставят/ до съда си за битови отпадъци или пред имота си, както следва:

 1. Ненужни дрехи  и  други текстилни продукти - дрехи, одеяла, дюшеци, домашен текстил, чанти, обувки и аксесоари без смесване с битов отпадък или друг вид вторични  суровини  (чисти  и  пакетирани  в найлонови торби);

 2. Стари мебели (маси, столове, шкафове, дивани и др.);

 3. Стари електрически уреди от  домакинствата;

Извозването на тези видове отпадъци  ще  се  извършва от ОП ”Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград  всеки понеделник с открит камион.

 

II.  Домакинствата с предоставени жълти кофи трябва да изхвърлят разделно в тях:

 

1. хартиени (вестници и списания, хартиени торбички и чували и др.);

2. картонени (кашони, картонени кутии от сладки, бонбони, обувки, сокове и мляко и др.);

3. пластмасови (пластмасови бутилки от вода и безалкохолни, олио и бира, кофички от кисело мляко, бутилки от прясно мляко, туби и шишета от козметика и санитарни продукти, пластмасови  чаши, чинии и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палети и каси);

 

4. стъклени отпадъци от опаковки (бутилки от всякакъв вид и цвят, бурканчета и шишета от козметични продукти, буркани от всякакви храни) - в най- близкия ЗЕЛЕН контейнер тип „Иглу”;

 

III. 1.Живущите в многофамилните жилища трябва да използват за разделно събиране:

 - СИН контейнер тип „Иглу” само за хартиени и картонени отпадъци;

 - ЖЪЛТ контейнер тип „Иглу” само за пластмасови и метални отпадъци от опаковки;

 - ЗЕЛЕН контейнер тип „Иглу” само за стъклени отпадъци от опаковки;

2.Зелена маса (треви, клони, цветя - в малки количества) се изхвърлят в кофите, предоставени на домакинствата или най-близко разположените контейнери за зелена маса. По изключение, там където няма в близост кофи (контейнери) за зелена маса, се изхвърлят (поставят) до кофите за битови отпадъци или пред имота до четвъртък, тъй като същите ще се събират веднъж седмично в петък от специализирани автомобили.

3.Стари батерии се изхвърлят в специализираните съдове, намиращи се в хранителните магазини или търговските обекти, където се продават батерии.

 

4.Строителните отпадъци - предстои организиране и въвеждане на система за тяхното събиране и оползотворяване на площадка, собственост на Община Свиленград. До тогава, в случай че използвате услугите на строителни фирми, трябва да се спазват нормативните изисквания.

 

III. За изхвърляне на отпадъци извън определените дни и при по-големи количества гражданите могат сами да организират извозването на отпадъци, както следва:

1. Ненужните дрехи и други текстилни продукти, пластмасови, хартиени и стъклени вещи и предмети, стари ел. уреди, стари автомобилни гуми и опасни битови отпадъци от домакинствата може да предадете на екоплощадката на ул. „Академик Желязков” № 5 (бившата база на „Кореком”);

2. Зелена маса (треви, клони, цветя и други зелени отпадъци) - до Компостиращата инсталация намираща се в местност Деветте чуки (разклона за с. Сива река);

3. Строителните отпадъци изхвърляйте на регламентираните места, като допълнително Община Свиленград ще ви информира за мястото на площадката и начина на тяхното изхвърляне.

 

От 12.07.2021 г. Община Свиленград ще преустанови извозването на допълнително оставените битови и неправилно разделени отпадъци до съдовете за смет с открит камион, освен със специализираните сметосъбирачи, изпълняващи утвърдения до момента график.

 

Напомня се на жителите на Свиленград да не поставят тежки предмети, земна пръст и строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, медицински и др. отпадъци в съдовете за смет - това води до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника.

 

Призоваваме гражданите да се включат в най-полезния и екологичен начин за намаляване на депонирането на отпадъците чрез разделно събиране и спазване на графика за събиране на различните видове отпадъци!

 

За констатиране на нарушенията ще бъде използвано видеонаблюдение.

За отпадъци, поставени до съдовете за битови отпадъци или на непозволени места извън определения по график ден, ще бъдат налагани санкции.

 

За повече информация - тел. 0379/74 359