За развитие на социалните услуги се работи по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

За развитие на социалните услуги се работи по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

 

Супервизия на служители в областта на социалните услуги в община Свиленград се проведе в рамките на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград.  Общо 17 служители, предоставящи подкрепа на нуждаещи се в осем социални услуги и преминали първоначално обучение, участваха в супервизия, извършена от специализирани експерти в областта на социалните услуги.

Целта е да се потърсят решения, адекватни към актуални и конкретни работни ситуации, и да се установи набор от специфични дейности, които да повишат познанието на екипа в сферата на предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Бяха включени обсъждане на екипната дейност, работа по конкретни случаи и вземане на  професионални решения. Експертите, извършили супервизията, дадоха изключително добри отзиви за работата на служителите в социалната сфера, начина на организация и професионален подход към потребителите.

По проекта предстои да се извърши второ, последващо обучение на служителите по актуални въпроси и теми. В края на месец май е планирано провеждане на информационна кампания сред населението.

Предвидените дейности се изпълняват по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград", финансиран по Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той се осъществява съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.002-0091-C01. Целта на проекта е както повишаване на административния капацитет на служители в социалната сфера, така и популяризиране на предлаганите социални услуги в община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/