Сайтът е в процес на обновяване!

Започна изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности"

Започна изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

 

 

 

 

 

 

 

                                  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“

 

Започна изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез Водено от общностите местно развитие. Стойността на проекта е 136 582,05 лева. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001-2.096-0005-C01 бе подписан на 17.02.2021 г.

Целта на проекта е социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на Oбщина Свиленград чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите, и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация.

Основните приоритети на проекта са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги. Проектното предложение ще има голяма социална значимост, защото чрез реализацията му ще се създадат по-благоприятни условия за включване на неактивни, безработни и уязвими групи на пазара на труда.  Ще се осигури заетост на 4 лица за период от 12 месеца при кандидата – „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД и на 10 лица за период от 9 месеца при партньора - Община Свиленград.

Проектът е с продължителност 16 месеца.  При изпълнението му са предвидени три дейности - подбор на лицата от целевата група, осигуряване на заетост чрез назначаване на работа и провеждане на два информационни семинара с участие на двама здравни медиатори. Целта на семинарите е подобряване достъпа до социални и здравни услуги, чрез повишаване информираността и предоставяне на консултации относно социалните и здравните  права на целевата група по проекта.

 

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", договор BG05M9OP001-2.096-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.