Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед № 351/13.03.2020г. на Кмета на община Свиленград за предприемане на спешни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

Заповед № 351/13.03.2020г. на Кмета на община Свиленград за предприемане на спешни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

З А П О В Е Д

№ 351

Свиленград, 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и проведено заседание на общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

 

На територията на Община Свиленград:


1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали,дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия / занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и в другите обучителни институции и организации;

3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;;

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни / кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други/;

6.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма за работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на  персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7.Преустановява се функционирането на Градския пазар;

8.Да се преустановят всички весели и тъжни ритуали, провеждани на закрито;

9.Да се преустановят служби, провеждани на закрито на различните вероизповедания;

10.Продължава функционирането на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж при засилени противоепидемични мерки.

11.Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина относно спазване на карантинните мерки, като при установено нарушение да сигнализират незабавно ръководството на общината, РЗИ и РУ-Свиленград.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител - за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ/П/

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП