Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед № 360 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Свиленград за обслужване на гражданите при завишени мерки за сигурност

Заповед № 360 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Свиленград за обслужване на гражданите при завишени мерки за сигурност

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 360

 

Свиленград, 16.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване COVID-19, както и в изпълнение
на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да бъдат преустановени отворените врати за граждани в приемното време на Кмет, Зам.-кмет, Гл.архитект, Директори на дирекции, Началници на отдели и експерти;

2. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Свиленград до второ нареждане с изключение на:

-Деловодство;

-ГРАО;

-Местни данъци и такси;

3.Посещенията на гражданите в местата по т.2 ще се осъществяват след пропускателен режим, включващ:

- измерване на температурата с инфрачервен термометър;

- дезинфекция на ръцете с осигурен дезинфектант от общината;

- даване на инструкции за спазване на дистанция от минимум 1 метър между клиентите;

- други  повишени мерки за биологична сигурност;

4.По изключение и при крайна необходимост от лична среща, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе, като използват предпазни средства и дистанция от поне 1 метър.

5.Насърчавам гражданите и бизнеса да използват заявяване на административните услуги и получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

6.Горецитираните ограничения  важат до изричната отмяна на настоящата заповед;

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград, както и на таблото за съобщения на входната врата на сградата и да се сведе до знанието на всички служители в администрацията.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Пеева- Секретар на община Свиленград.

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП