Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета арх. Анастас Карчев за предприемане на противоепидемични мерки и техния контрол на територията на община Свиленград

Заповед на кмета арх. Анастас Карчев за предприемане на противоепидемични мерки и техния контрол на територията на община Свиленград

                                                 

                                                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№1687

Свиленград, 12.11.2020г.

 

Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.,  Заповед № РД-01-651/11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България по  предложение от Главния държавен здравен инспектор, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020г. на основание чл. 63, ал.9, във връзка  чл. 63, ал. 4  и чл. 63в от Закона за здравето както и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М:

 

  1. Във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

 9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

10. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти на територията в страната.

 11. На всички пазари и изложения на открито и закрито   на територията на общината да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

 13. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

14. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

15. В специализираните институции на територията на община Свиленград за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

 ІІ. На основание т.ІІІ от  Заповед № РД-01-651/11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020г., въвеждам допълнителни мерки с цел предотвратяване разпространението на КОВИД-19 на територията на община Свиленград, както следва:

  1. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Общинска администрация –Свиленград, с изключение на Център за административно и информационно обслужване на граждани и Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” в установеното работно време от 08,00 до 17,30 часа  и служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" от 08,30 до 17,30 часа, при засилен контрол за спазване на всички противоепидемични мерки, като задължително се използва защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), както и след измерване на телесната температура и задължителна дезинфекция на ръцете.
  2.  Провеждането на групови и семейни /весели и тъжни/ мероприятия се допуска при участие на не повече от 30 човека при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
  3. Не се разрешават посещенията в пенсионерски клубове и Дневен център „Дълголетие”.

 

  1. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и  моя Заповед №1684/12.11.2020г.

 

  1. Възлагам на служителите от Дирекция „МДТТД” и Инспекторат „КОН” всекидневно да  извършват съвместни проверки на територията на Общински пазар-Свиленград и при неспазване на мерките да санкционират нарушителите, съгласно правомощията си. При необходимост да изискват съдействието на РУ-Свиленград. За извършените проверки и направени констатации, както и за броя на санкционираните нарушители да ми се представя ежеседмична справка.

 

     V.  Възлагам на Управителя на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД  и „Медицински център I - Свиленград” ЕООД да създаде  организация в лечебните заведения за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

  1. Възлагам на оперативните дежурни да следят за спазването на противоепидемичните мерки по т.II.1 от страна на гражданите.

 

  1. Възлагам на концесионера на „Гробищен парк” да създаде организация за спазване на противоепидемичните мерки на територията на гробищния парк, в т.ч.. и ритуалната зала. По отношение на гробищните паркове, разположени на територията на селата в Община Свиленград организацията се създава от кметовете, съответно кметските наместници по населено място.

 

  1. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници спазването на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и със Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед, в съответните населени места на територията на Община Свиленград.

 

IX. Контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед противоепидемични мерки възлагам на Инспекторат „КОН” и РУ-Свиленград.

 

X. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез публикуване в сайта на община Свиленград и да се постави на общодостъпни места в сградата на Общинска администрация и кметствата на територията на общината.

 

XІ. Настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ-Свиленград, Управителя на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД и „Медицински център I- Свиленград” ЕООД, на концесионера на Гробищен парк гр. Свиленград, да се връчи на Инспекторат „КОН”, Директор на Дирекция „МДТТД” и др. длъжностни лица, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение.

 

 

арх. АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

Като прикачени файлове са приложени: заповедта на кмета (сканирана с подпис и печат) и заповедите на министъра на здравеопазването

Файлове:

zapoved 1687 12 11 2020.PDF zapoved 1687 12 11 2020.PDF

zapoved_ob6ti_merki_21_10_20_1.pdf zapoved_ob6ti_merki_21_10_20_1.pdf

zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20 (1).pdf zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20 (1).pdf