Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за изменение и допълнение на Заповед №585 от 04.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

Заповед на кмета за изменение и допълнение на Заповед №585 от 04.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

З А П О В Е Д

№ 657

Свиленград, 07.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-247/01.05.2020г., РД-01-248/01.05.2020г., РД-01-249/03.05.2020г. и РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

І.Изменям Заповед №585/04.05.2020г. в т.5 и 6 както следва:

1. т.5. и/ разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните да бъде най-малко 5 метра;

2. т.6. а/разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б/обслужващият персонал да е с  поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

в/да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

3. Добавя се към т.6 нова  б.”к” със следното съдържание:

к/ Препоръчително е носенето на ръкавици.

4. Създава се т.7 със следното съдържание:

7.Допускат се посещенията на Средновековна крепост-с.Мезек, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

 

Настоящата заповед да се съобщи на Началника на РУ-Свиленград и се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП