Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за промяна в режима на част от противоепидемичните мерки

Заповед на кмета за промяна в режима на част от противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 585

Свиленград, 04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-247/01.05.2020г., РД-01-248/01.05.2020г.и РД-01-249/03.05.2020г.  на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 1.Всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/, са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

2.Допускат се посещенията във всички природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общината, без да се използва градски транспорт и посещения на хижи и туристически обекти.

3.Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им /периодично обучение/; лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки / в т.ч. носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения/.

4.Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито / в т.ч.тенис, колоездене, лека атлетика и др./, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

5.Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура.Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б/ осигуряване на условия за спазване на дистанцията от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в/обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4-0,5 мг/л;

г/ тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д/ осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е/ ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж/ дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности / чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др./;

з/създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /съблекални  и тоалетни/;

и/ разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членове на едно семейство;

к/ недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

6. Считано от 06.05.2020г. се допускат посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а/разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б/обслужващият персонал да е с  поставена защитна маска за лице;

в/да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г/да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Да се спазват изискванията и организацията на работа, определени от БАБХ.

При установени нарушения от органите на БАБХ и на РЗИ се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на цитираните обекти в т.6.

Настоящата заповед да се съобщи на Началника на РУ-Свиленград и се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград, органите на БАБХ и РЗИ.

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП