Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за разрешаване на посещения на градските паркове при стриктно спазване на противоепидемични мерки

Заповед на кмета за разрешаване на посещения на градските паркове при стриктно спазване на противоепидемични мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

З А П О В Е Д

№ 551

Свиленград, 27.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 І.Считано от 27.04.2020г.:

1.Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2.Посещенията на градските паркове се допускат при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ носенето на предпазни маски;

б/ спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в/ влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г/ забрана употребата на алкохол;

д/ избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

е/ съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

3. Посещенията на градските паркове се разрешава само на следните лица:

а/ деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

Настоящата заповед да се съобщи на Началника на РУ-Свиленград и се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП