Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за възобновяване на курсовете по автобусни линии с направление София-Свиленград

Заповед на кмета за възобновяване на  курсовете по автобусни линии с направление София-Свиленград

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К А      Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

 О  Б  Щ  И  Н  А      С  В  И  Л  Е  Н  Г  Р  А  Д

  З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 686

Свиленград,14.05.2020г.

на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА 

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 15.05.2020 г. да се възобновят курсовете по автобусни линии от републиканската транспортна схема по направление София-Свиленград, с начален час 06.00 часа от Автогара Свиленград и от  областната транспортна схема по направление Хасково-Свиленград от квотата на Община Свиленград, с начални часове 07.30 часа, 11.30 часа и 16.00 часа от Автогара Свиленград, при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

 Копие от настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Свиленград, на Автогара София, Автогара Свиленград  и Автогара Хасково за сведение на населението.

 

 

арх.Анастас Карчев

Кмет на Община Свиленград