Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета за възстановяване на дейността на детските градини и ясли

Заповед на кмета за възстановяване на дейността на детските градини и ясли

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

731

Свиленград , 26.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т .1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. и Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Считано от 01.06.2020 г. се възстановява дейността на следните общински детски градини и детски ясли:
 • Детска градина „Радост”;
 • Детска градина „Снежанка”;
 • Детска градина „Зорница”;
 • Детска градина „Детелина”, ведно с изнесените групи в с.Капитан Андреево и с.Момково;
 • Детска ясла „Пролет”.
 1. Считано от 08.06.2020 г. се възстановява дейността на детска градина „Слънце”.
 2. Задължават се директорите на детските градини и детската ясла:
 • да осъществяват предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация на работа спрямо характери на съответното заведение при стриктно спазване на указаните от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката и/или друг държавен орган или институция мерки;
 • да разработят вътрешни правила за организиране дейността на детското заведение и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19 и да запознаят родителите с тях;
 • да организират попълването от страна на родителите на декларации за информираност преди връщането на детето в детското заведение.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Свиленград и да се изпрати на всички директори на детски градини и детска ясла за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Снежана Янева – Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности» на Община Свиленград.

 

АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ /п/

Кмет на Община Свиленград

НП/СЯ     

Приложени като прикачени файлове са:  Декларация за информирано съгласие и Мерки за възстановяване на дейността на ДГ и ДЯ                               

Файлове:

Декларация за информирано съгласие .pdf Декларация за информирано съгласие .pdf

Мерки за възстановяване на дейността на ДГ и ДЯ.pdf Мерки за възстановяване на дейността на ДГ и ДЯ.pdf