Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед в допълнение на разпоредбите за функционирането на градския пазар

Заповед в допълнение на разпоредбите за функционирането на градския пазар

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

З А П О В Е Д

№ 473

Свиленград, 13.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-199/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 І.Допълвам Заповед №456/07.04.2020г.:

1.Създавам т.3 и 4:

3.Преустановява се функционирането на градския пазар от 16.04.2020г. до второ нареждане.

4.Дава се възможност в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г. включително, търговците на градския пазар да реализират своята продукция, в т.ч. и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

 

Настоящата заповед да се съобщи на Началника на РУ-Свиленград и се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

 

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

 

НП/НП