Сайтът е в процес на обновяване!

Уникални пейки-книги красят района около библиотеката

Уникални художествени пейки допълват един от най-привлекателните за жителите и гостите на Свиленград район около стария мост на река Марица, до библиотеката. Това са три пейки във вид на разтворени книги с изписани на тях стихове и отпечатани изображения на свързани със Свиленград личности и исторически обекти. Те бяха монтирани…

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за обновяване на зелени площи и изграждане на детски площадки разработи и подаде за одобрение Община Свиленград. Включени са обекти в селата Левка, Димитровче, Мезек, Пъстрогор и зелени площи в Свиленград – в кв. „Кап. Петко войвода” и на ул. „Тодор Кирков”. По проект "Обновяване на площи за широко…

Съобщения

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград - www.svilengrad.bg  -  Секция „Дейности” –  Раздел „Общинска собственост” – Подраздел „Общинска собственост – Обявления”. Програмата…

Съобщение на основание чл.14 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

        Община Свиленград  съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда  за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд  е   изготвен   Проектосписък  за настаняване в общинско жилище  въз основа на определената към 31.12.2019 г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.           Проектосписъкът ще бъде изложен…

Съобщение относно изготвяне на списък за индивидуално ползване на имоти с начин на трайно ползване - пасища

Община Свиленград съобщава на всички лица с регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Свиленград,  че предстои да се определят земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020 - 2021 г. от Общински съвет –…

Съобщение-индекс инфлация

Община Свиленград  съобщава, че във връзка с отчетен 3.8 % размер на индекс на инфлация за периода януари-декември 2019г., всички действащи договори за наем, право на ползване, аренда на общински имоти и концесии, сключени с община Свиленград  ще се анексират, считано от 01.01.2020г.  Всички наематели, които заплащат дължимите си наемни…