Обявление на основание чл.61, ал.3 от АПК

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Пенка Димитрова от с. Марково, област Стара Загора - заинтересована страна, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за застрояване с ВиК и ел. схеми към него на УПИ І -667 в кв. 31 с. Кап. Андреево, включващ в обхвата ПИ с идентификатор 36110.31.674 и ПИ 36110.31.677 в м. „Кючук чеир” по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ обществено - обслужващи, търговски и развлекателни дейности”. Предвиждани обекти за разпологане в имотите: хотели, казина, бензиностация и газстанция, заведения за хранене, търговски и обслужващи сгради, сгради и зони за спортни, увеселителни

и културни събития, паркинги, вътрешни пътища и благоустрояване, трафопостове, ел. подстанция, дизел генератори, пречиствателна станция, газово стопанство, резервоари за вода и други инфраструктурни съоръжения.

Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за  ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

 

Дата: 06.03.2020 г.

https://www.livechatalternative.com/