ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Добромирка Михайлова Бахарова от гр. Свиленград /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Добромирка Михайлова Бахарова от гр. Свиленград /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІІІ – 1257 и УПИ ІV-1256 в кв. 98 по ПРЗ на гр. Свиленград, като в тях се предвижда свързано нискоетажно допълващо застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
21.08.2019

https://www.livechatalternative.com/