ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Eлена Георгиева Дубарова - заинтересована страна, че със зап. № 1313/14.08.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Eлена Георгиева Дубарова - заинтересована страна, че със зап. № 1313/14.08.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.102.3 по КК на гр. Свиленград, м. „ Якъка”, като имотът се отрежда за „ съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

https://www.livechatalternative.com/