ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за  изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.1503 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за

 „ обществено обслужващи и търговски дейности” за застрояване на бензиностанция и газстанция, търг. и обслужващи сгради, заведения за хранене, мотел, трафопост и др.

              Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

 

Дата: 31.10.2019 г.

https://www.livechatalternative.com/