Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева - заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен планна Никола Михайлов Дянков и на

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева -  заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен  подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и на ПИ с идентификатор 65677.341.28 по КК на гр. Свиленград, като имотите се отреждат за „ бензиностанция, газстанция и хотел с ресторант”.

              Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

             Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез  Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

 

Дата: 31.10.2019 г