Обявление на основание чл.61, ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

/АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на София Стоева Михова и Георги Стоев Георгиев - заинтересовани страни, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за застрояване с ВиК и ел. схеми към него на ПИ с идентификатор 65677.233.344 по КК на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ складови дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за  ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

 

Дата: 16.01.2020 г.

https://www.livechatalternative.com/