Обявление за Заповед №248/19.02.2020г. на Кмета на Община Свиленград

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК /Административно процесуалния кодекс/

Съобщаваме на заинтересованите лица неизвестни собственици на УПИ ІV, кв.34 по плана на с.Костур, че по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №248/19.02.2020г. на Кмета на Община Свиленград за одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ ІV-189 и частта от улица с о.т. 75-о.т.76, кв.33 по регулациония план на с.Костур общ. Свиленград, одобрен със заповед № 381/15.04.1935год. като се образува улица с о.т.75 и о.т.975, а останалата част от улицата се предава към новообразувания УПИ Х-189, от кв.43 по плана на с.Костур общ.Свиленград. Заличават се квартали 33 и 34. Заповедта се намира в ст.214 в ОбА-Свиленград. Заповедта подлежи на обжалване на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 дневен срок чрез кмета на общината до административен съд Хасково. На основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщението да се публикува на интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на таблото за обявления, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска администрация-Свиленград за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се счита за редовно връчено.

 

Отдел УТ

https://www.livechatalternative.com/