Обявление на основание чл.61, ал.3 от АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

/АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на София Стоева Микова и на Георги Стоев Георгиев -  заинтересована страна, че със зап. № 206/12.02.2020 г. на кмета на Общината е одобрен  подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.233.344 по КК на гр. Свиленград, м.

„ Пъстрогорски път”, като се обособява УПИ ІІ- 344, за складови и производствени дейности в кв. 356 по ПР на гр. Свиленград.   Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

             Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез  Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

 

Дата: 13.02.2020 г.

 

 

https://www.livechatalternative.com/