Постоянни комисии

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

1. д-р Мариян Кръстев - Председател
2. Атанаска Михайлова
3. Даниела Георгиева
4. Мариела Софронова
5. Петя Милчева
6. Светла Георгиева
7. Стамо Димитров

БЮДЖЕТНА КОМИСИЯ

1. Даниела Георгиева - Председател
2. Атанаска Михайлова
3. Мартин Айвазов
4. д-р Мариян Кръстев
5. Росица Иванова
6. Петя Милчева
7. Стамо Димитров

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Мариела Софронова - Председател
2. Васил Василев
3. Георги Илиев
4. Мартин Айвазов
5. Марияна Иванова
6. Николай Михайлов
7. Тодорка Хърсева

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

1. инж. Ненко Дервенков - Председател
2. Мариела Софронова
3. д-р Мариян Кръстев
4. Мартин Айвазов
5. Николай Михайлов
6. Карчо Карчев
7. Стамо Димитров

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

1. Росица Иванова - Председател
2. Даниела Георгиева
3. Диана Стоянова
4. д-р Диана Василева
5. Кирил Търпов
6. Марияна Иванова
7. Мария Димитрова

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВА НА ЧОВЕКА И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1. Атанаска Михайлова - Председател
2. Васил Василев
3. Георги Илиев
4. Диана Стоянова
5. Кирил Търпов
6. Мария Димитрова
7. Тодорка Хърсева

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

1. Николай Михайлов - Председател
2. Васил Василев
3. Георги Илиев
4. Карчо Карчев
5. Мария Димитрова
6. Марияна Иванова
7. Петя Милчева

https://www.livechatalternative.com/