Постоянни комисии

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

1. Георги Еленков - Председател
2. Атанаска Михайлова
3. Анелия Георгиева
4. Даниела Георгиева
5. Мариян Кръстев
6. Росица Димова
7. Стамо Димитров
 

БЮДЖЕТНА КОМИСИЯ

1. Даниела Георгиева - Председател
2. Атанаска Михайлова
3. Георги Еленков
4. Анелия Георгиева
5. Мариян Кръстев
6. Росица Димова
7. Стамо Димитров
 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Мариела Софронова - Председател
2. Георги Илиев
3. Мартин Айвазов
4. Николай Михайлов
5. Росица Иванова
6. Стела Дякова
7. Тодорка Хърсева
 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

1. Мариян Кръстев - Председател
2. Георги Еленков
3. Мариела Софронова
4. Николай Михайлов
5. Росица Димова
6. Стела Дякова
7. Христо Коларов
 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

1. Анелия Георгиева - Председател
2. Веска Димитрова
3. Диана Стоянова
4. Диана Василева
5. Мартин Айвазов
6. Росица Иванова
7. Соня Славова
 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВА НА ЧОВЕКА И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1. Атанаска Михайлова - Председател
2. Веска Димитрова
3. Георги Илиев
4. Диана Стоянова
5. Диана Василева
6. Соня Славова
7. Тодорка Хърсева
 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

1. Георги Еленков - Председател
2. Анелия Георгиева
3. Даниела Георгиева
4. Мариян Кръстев
5. Николай Михайлов
6. Таня Коларова - Великова
7. Христо Коларов

 

https://www.livechatalternative.com/